IC 7490

 1. Giới thiệu IC 7490.
 • 7490 là một loại IC số để thực hiện các phép đếm tiến ( đếm bắt đầu từ 0).
 • Có 2 bộ đếm cụ thể như sau:

Với Kd=5 : Đếm từ 0 đến 4.

Với Kd=10: Đếm từ 0 đến 9.

Untitled

Sơ đồ chân của 7490
Picture2

Hình dạng thực tế của 7490

Untitled2

Chức năng các chân

Picture4

Bảng sự thật của 7490

Picture5

L: là mức thấp.          X: Không xác định.

H: là mức cao.              COUNT: là đếm

→ Nhìn vào bảng sự thật ta thấy rằng: Muốn cho IC 7490 thực hiện phép đếm thì phải thỏa mãn điều kiện sau

   – R0(1) , R0(2) là GND (L) ( mức thấp)

   – R9(1) , R9(2) là GND (L) ( mức thấp)

2. Mạch ứng dụng.

a) Thiết kế bộ đếm với Kd=5.

 • CKB (1) – xung vuông (CLK)
 • R0(1), R0(2) – 0V(GND)
 • R9(1), R9(2) – 0V(GND)
 • QA , CKA bỏ trống
 • Đầu ra QB,QC,QD với:

– QB là bit có trọng số nhỏ nhất

– QD là bit có trọng số lớn nhất

Untitled21

 

Sơ đồ mạch đếm từ 0-4

b) Thiết kế bộ đếm với Kd=10.

 • CKA (1) – xung vuông (CLK)
 • CKB (1) – output QA (12)
 • R0(1), R0(2) – 0V(GND)
 • R9(1), R9(2) – 0V(GND)
 • Đầu ra QA,QB,QC,QD với:

– QA là bit có trọng số nhỏ nhất

– QD là bit có trọng số lớn nhất

Untitled22

 

Sơ đồ mạch đếm từ 0-9

c) Thiết kế bộ đếm từ 00-99.

Picture7

 

Sơ đồ khối bộ đếm từ 00-99

Untitled23

Sơ đồ mạch đếm từ 00-99.

Trên đây là một số ví dụ về mạch đếm tiến sử dụng IC 7490. Từ sơ đồ này có thể mô phỏng trên proteus để xem được kết quả cụ thể.

Mọi thắc mắc cần trợ giúp hãy liên hệ:

Điện thoại: 04 63 259 238

Email: ictech.edu.vn@gmail.com

 

Comments